Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Kupujúci si pred prevzatím a zaplatením zásielky skontroluje či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) kupujúci si zásielku nepreberie. V prípade jeho poškodenia kupujúci na mieste spíše s prepravcom zápis – protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek viditeľnému poškodeniu obalu kupujúci prevezme, nesie za to plnú zodpovednosť a predávajúci reklamáciu z titulu poškodenia tovaru pri preprave neuzná. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný zaslať predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom originál faktúry a reklamačný formulár, ktorý je možné stiahnuť tu. Predávajúci nepreberie reklamovaný tovar zaslaný kupujúcim na dobierku. Tovar kupujúci vždy vhodne zabalí, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základov hygienických štandardov. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa zák. č. 40/1946 Zb. občianskeho zákonníka,  je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v reklamačnom formulári pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré kupujúci zistí na predávanom tovare pri jeho prevzatí a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia tovaru vzniknuté:

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. O výsledku posúdenia reklamácie bude kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie. Doporučenou poštou mu bude doručený protokol o reklamácii. Náklady s týmto spojené znáša predávajúci. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci ako spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením, alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí a porozumel im. Kupujúci zároveň odoslaním objednávky udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok, alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok. Pri nedodržaní podmienok stanovených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zásad korektného správania si kupujúci vyhradzuje právo už viac neuskutočniť kúpno-predajný vzťah. Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť od 11.10.2021 Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.